đổi cfm sang m3/min

Đổi đơn vị lưu lượng cfm sang m3/min

cfm (Cubic Feet Per Minute) : đơn vị lưu lượng theo hệ đo lường Anh
m3/min: đơn vị lưu lượng theo hệ đo lường Quốc Tế SI

1 cfm = 0.0283168466 m3/min