đổi HP sang KW

Đổi công suất HP sang KW

HP (Horse Power - Mã Lực ): là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.

KW (Kilowatts) : là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt.

kW = HP x 0.745699872 

Xem thêm >> Đổi KW sang HP