lõi lọc khí Orion

BẢNG MÃ LÕI LỌC KHÍ ORION và bộ lọc khí ORION tương ứng

Sau khi sử dụng một thời gian, thông thường 6000 giờ hoặc 1 năm, lõi lọc khí Orion cần được thay thế để đảm bảo chất lượng khí nén được xử lý và giảm độ tụt áp của khí nén qua lọc.

Lõi lọc Orion/ ruột lọc OrionEDSELSEMSEKS
Cấp lọc5 μm1 μm0.01μm0.003 wt ppm
Lọc khí tương ứngDSFLSFMSFKSF
DSF/LSF/MSF/KSF 75EDS75ELS75EMS75EKS75
DSF/LSF/MSF/KSF 150EDS150ELS150EMS150EKS150
DSF/LSF/MSF/KSF 200EDS200ELS200EMS200EKS200
DSF/LSF/MSF/KSF 250EDS250ELS250EMS250EKS250
DSF/LSF/MSF/KSF 400EDS400ELS400EMS400EKS400
DSF/LSF/MSF/KSF 700EDS700ELS700EMS700EKS700
DSF/LSF/MSF/KSF 1000EDS1000ELS1000EMS1000EKS1000
DSF/LSF/MSF/KSF 1300EDS1300ELS1300EMS1300EKS1300
DSF/LSF/MSF/KSF 2000EDS2000ELS2000 EMS2000EKS2000
DSF/LSF/MSF/KSF 2900EDS1300 (x2)ELS1300 (x2)EMS1300 (x2)(x2)
DSF/LSF/MSF/KSF 3500EDS2000 (x2)ELS2000 (x2)EMS2000 (x2)EKS2000 (x2)
DSF/LSF/MSF/KSF 4100EDS2000 (x2)ELS2000 (x2)EMS2000 (x2)EKS2000 (x2)
DSF/LSF/MSF/KSF 5300EDS2000 (x3)ELS2000 (x3)EMS2000 (x3)EKS2000 (x3)
DSF/LSF/MSF/KSF 6100EDS2000 (x4)ELS2000 (x4)EMS2000 (x4)EKS2000 (x4)
DSF/LSF/MSF/KSF 8000EDS2000 (x4)ELS2000 (x4)EMS2000 (x4)EKS2000 (x4)