Nitrogen Generator

Máy tạo khí Nito PSA dạng Modular

 • Độ tinh khiết :  97% - 99,999%
 • Lưu lượng: 1 to 265 Nm3/h
 • Áp suất :  7 to 13 bar

Máy tạo khí Nito PSA NitroPlus

 • Độ tinh khiết :  95% - 99,999%
 • Lưu lượng: 27,3 to 641,1  Nm3/h
 • Áp suất :  7.5 to 13 bar
Máy tạo khí nito dạng màng

Máy tạo khí Nitơ dạng màng

 • Độ tinh khiết : 5,0 to 0,35 vol.% residual oxygen
 • Lưu lượng:0,5 to 6.000 m3/h
 • Áp suất : up to 22 bar

Máy tạo khí Nito dạng màng nhỏ gọn

 • Độ tinh khiết : 1 to 0.35 vol.% residual oxygen
 • Lưu lượng: 0.5 to 3.8m3/h
 • Áp suất :up to 8.6 bar
Laserpack

Hệ Tạo khí Nito cho máy cắt Laser

 • Độ tinh khiết : max10  ppm residual O2
 • Lưu lượng:3,5 to 60m3/h
 • Áp suất lưu trữ: 300bar
 • Áp suất hoạt động:  40 bar

Thông số kỹ thuật - Độ tinh khiết theo lưu lượng m3/hr

Độ tinh khiết N299.999%99.995%99.990%99.95%99.90%99.50%99.00%98.00%97.00%
Hàm lượng O2 còn lại10 ppm 50 ppm 100 ppm 500 ppm 0.10%0.50%1%2%3%
NS-7 3 2.5345.56.5910.71314
1 module 
NS-14 56.5811121821.32628
2 modules 
NS-21 79.511.5161926.531.83942
3 modules 
NS-28 9.512.51521253542.15256
4 modules 
NS-37 1215.51925.5314452.464.569
5 modules 
NS-42 141922.531.5375262.67783
6 modules 
NS-49 1621.52635.54360.572.78996
7 modules 
NS-56 (8 modules )18.524.53042496982.7101109