Nitrogen Generator

Máy tạo khí Nito PSA dạng Modular

 • Độ tinh khiết :  97% - 99,999%
 • Lưu lượng: 1 to 265 Nm3/h
 • Áp suất :  7 to 13 bar

Máy tạo khí Nito PSA NitroPlus

 • Độ tinh khiết :  95% - 99,999%
 • Lưu lượng: 27,3 to 641,1  Nm3/h
 • Áp suất :  7.5 to 13 bar
Máy tạo khí nito dạng màng

Máy tạo khí Nitơ dạng màng

 • Độ tinh khiết : 5,0 to 0,35 vol.% residual oxygen
 • Lưu lượng:0,5 to 6.000 m3/h
 • Áp suất : up to 22 bar

Máy tạo khí Nito dạng màng nhỏ gọn

 • Độ tinh khiết : 1 to 0.35 vol.% residual oxygen
 • Lưu lượng: 0.5 to 3.8m3/h
 • Áp suất :up to 8.6 bar
Laserpack

Hệ Tạo khí Nito cho máy cắt Laser

 • Độ tinh khiết : max10  ppm residual O2
 • Lưu lượng:3,5 to 60m3/h
 • Áp suất lưu trữ: 300bar
 • Áp suất hoạt động:  40 bar