đổi cfm sang m3/h

Đổi đơn vị lưu lượng cfm sang m3/h

cfm (Cubic Feet Per Minute) : đơn vị lưu lượng theo hệ đo lường Anh
m3/min: đơn vị lưu lượng theo hệ đo lường Quốc Tế SI

m3/h: mét khối mỗi giờ

1 cfm = 1.69901082 m3/h