đổi m3/h sang l/s

Đổi đơn vị lưu lượng m3/h sang l/s

  • m3/h: đơn vi lưu lượng mét khối mỗi giờ
  • l/s : đơn vị lưu lượng lít mối giây

1 m3/h = 0.278 l/s