đổi l/s sang m3/min

Đổi đơn vị lưu lượng l/s sang m3/min

1 l/s = 0.06 m3/min