đổi l/s sang m3/h

Đổi đơn vị lưu lượng l/s sang m3/h

l/s : đơn vị lưu lượng lít mối giây
m3/h: đơn vi lưu lượng mét khối mỗi giờ

1 l/s = 3.6 m3/h

 

Xem thêm >> Đổi m3/h sang l/s